Synscenter Refsnæs kommer også der, hvor barnet bor og lever

Mange kender sikkert Synscenter Refsnæs’ Sommerskole, gruppeforløb for børn og unge, kurser for forældre, pædagoger og lærere, selve skolen, STU, efterskole eller bo-tilbudet. Alt dette foregår i Kalundborg, hvor Synscenter Refsnæs har ligget i 119 år.

Af Bendt Nygaard Jensen, videnskonsulent Synscenter Refsnæs, bragt i Øjensynligt nr. 1, 2018

Synscenter Refsnæs skal understøtte kommunernes opgave med inklusion og rehabilitering af børn med synsnedsættelse. Det er et overordnet mål med de tilbud som afvikles på Synscenter Refsnæs.

Men Synscenter Refsnæs kommer også ud med inklusionsunderstøttende tilbud lokalt rundt i hele landet. Det sker typisk i et godt samarbejde med en eller flere lokale synskonsulenter i en kommune, en region eller på tværs af kommuner og regioner. Det kan være i form af et kursus med et tema for fagprofessionelle fx pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sundhedsplejersker eller for forældre. Lokale fagprofessionelle, der kender børnene og har ansvaret for efter et kursus at arbejde videre med den vejledning og de handleforslag, Synscenter Refsnæs giver. Med deltagelse i lokale kurser ønsker Synscenter Refsnæs at bidrage til et tværfagligt samarbejde omkring organiseringen af støtte og indsatser for børnene og deres familier i nærmiljøet. Det er en del af Synscenter Refsnæs´ landsdækkende funktion at formidle specialiseret viden i faglig dialog med synsområdet lokale aktører.

Vejledende specialrådgivning vedrørende undervisning
På skoleområdet kan der lokalt ydes vejledende specialrådgivning til den enkelte elev, elevens lærere, støtteperson eller den lokale synskonsulent. Specialrådgivningen kan være i tilknytning til særlige undervisningsmæssige udfordringer i forhold til undervisningstilrettelæggelse og effektiv anvendelse af hjælpemidler og kompenserende it-løsninger. Her sker der en umiddelbar vidensoverførsel til både eleven og de voksne, som lokalt skal støtte elvens inklusion, læring og deltagelse i undervisningen. Indsatsen skal bidrage til opbygning af de lokale synsfaglige kompetencer og den viden, som er nødvendig for kvaliteten i inklusionen.

Udredning lokalt
En lokal udredning kan være en psykologisk udredning af et enkelt barn. Når det foregår lokalt har det den fordel, at psykologen møder barnet i det lokale og daglige miljø, hvor barnet befinder sig. Det giver også muligheder for at møde forældre og fagprofessionelle, som er en del af barnets hverdag. Udredningen afsluttes med en skriftlig rapport med handleforslag. Rapporten deles med de lokale samarbejdspartnere med forældretilsagn.

Udredningen kan også være pædagogisk og/eller fysioterapeutisk og ergoterapeutisk rettet mod de muligheder, forældre og personale i daginstitution har for at støtte barnets udvikling og læring. Den viden, som en udredning frembringer vil altid medføre efterfølgende vejledende specialrådgivning i form af et møde og rapportens anbefalinger.

Med den lokale afvikling af vejledende specialrådgivning og udredning, ønsker Synscenter Refsnæs at indgå i et tæt samarbejde og dialog med de lokale synskonsulenter. Det sikrer den bedste koordinering og vidensdeling om forhold vedrørende de lokale indsatser, og hvordan Synscenter Refsnæs kan supplere disse. Vi lægger vægt på vigtigheden af, at samarbejdet koordineres med det lokale niveau, typisk i form af synskonsulenten, så vi sikrer et koordineret forløb. Desuden prioriterer vi en vis størrelse af deltagerantal for at nå så bredt ud som muligt.

Hvordan etableres et lokalt arrangement?
Synscenter Refsnæs visiterer til lokale tilbud på baggrund af den konkrete henvendelse. Henvendelsen sker ved anvendelse af henvendelsesformularen på hjemmesiden. I visitationen vurderer Synscenter Refsnæs i dialog med den, der henvender sig, hvordan ønskerne kan imødekommes. Dialogen vil handle om følgende forhold:

  • Ligger det ønskede tilbud inden for rammen af KaS-kontrakten og lovgrundlag?
  • Hvad er formålet med det ønskede lokale tilbud?
  • Hvem er målgruppen?
  • Eksisterer det ønskede tilbud allerede i kursusudbud på Synscenter Refsnæs, vil visitationen typisk pege på visitation hertil.
  • Hvordan er det ønskede tilbud relateret til allerede eksisterende lokale kommunale tilbud?

For at sikre en hensigtsmæssig ressourceanvendelse foretages der ligeledes en vurdering ift., om det lokale arrangement skal bredes ud til fx andre omegnskommuner eller regioner, så flest mulige borgere får gavn af tilbuddet. Vurderingen omfatter også koordinering og allokering af de kompetencer, der er nødvendige for at afvikle tilbuddet lokalt ift. de øvrige igangværende indsatser og tilbud på Synscenter Refsnæs

Vi skelner mellem specialrådgivning og udredning med specialrådgivning. Et lokalt specialrådgivningsarrangement kan have form som et selvstændigt kort kursus- og undervisningsforløb eller som oplæg på en i forvejen lokalt arrangeret temadag eller lignende. Vedrørende specialrådgivning til skole og elev vil det kunne være både individuel efter indstilling fra skole og skolesynskonsulent eller et arrangement for lærere fra flere skoler i fx en eller flere regioner.

I og med at der er kurser og gruppeforløb i vort kursuskatalog for denne målgruppe, tilstræber vi at visitere til disse. Visitationen vil afgøre, hvor en udredning kan finde sted og hvem deltagerne er.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.