Boganmeldelse: Alle til idræt

De fleste forældre kender det. Det er sjældent, at børn med én eller flere funktionsnedsættelser er super henrykte for idrætstimerne. Det er svært at deltage på lige fod med kammeraterne i klassiske aktiviteter som fodbold, ståtrold og høvdingebold.

Af Thomas Sonne Jensen, næstformand LFBS, bragt i Øjensynligt nr. 1, 2018

Der har de senere år været et stigende behov for, at idrætstimerne i større omfang formår at favne børn med særlige behov og funktionsnedsættelser. Behovet er steget støt i takt med Inklusionsloven fra 2012, Skolereformen i 2014 og at idræt i 2015 blev gjort et prøvefag til Folkeskolens afgangsprøve.

Det er både sundt og vigtigt at bevæge sig fysisk, men fagmålene for idrætsundervisningen peger yderligere i retning af behovet for at favne flest mulige. Specifikt omhandler målene at udvikle kropslige, idrætslige, sociale og personlige kompetencer i et inkluderende læringsfællesskab. Inklusion og dannelse af et fællesskab er med andre ord afgørende elementer i en succesfuld idrætsundervisning.

Med afsæt heri har Handicapidrættens Videnscenter i januar 2018 udgivet bogen ”Alle til idræt”. Bogen er et inspirationskatalog, der giver forslag til, hvordan man kan tilrettelægge undervisningen, så den i videst muligt omfang tager hensyn til de forskellige udfordringer og funktionsnedsættelser, som den enkelte elev måtte have.

Ikke kun for børn med handicaps
Bogens forslag til aktiviteter henvender sig både til børn med og uden diagnoser og tager desuden hensyn til flere typer af funktionsnedsættelser. 31 % af alle børn i indskolingen har motoriske udfordringer; 8 % endda omfattende udfordringer. Tilpasning af undervisningen vil derfor ikke kun komme de børn, der har diagnoser, til gode, men også resten af klassen.

Der er derfor heller ikke én fast metode eller model for, hvordan man bedst tilrettelægger undervisningen. I stedet foreslår bogen, at man tager udgangspunkt i den enkelte elev og lærer ham eller hende at kende samt de muligheder, vedkommende har for at deltage og skabe relationer til de andre børn. At skabe den bedste inklusion kræver både planlægning, udførelse og evaluering af aktiviteterne med høj grad af elevinddragelse, differentiering og kreativitet.

Specialpædagogik og idrætsdidaktik med udgangspunkt i elevens udfordringer og muligheder
”Alle til idræt”er metodisk opbygget, så man som læser får et grundlæggende kendskab til perspektiverne i inklusion samt tilpasset idræt og bevægelse. Man bliver desuden præsenteret for en række overordnede gode råd i forhold til de forskellige grupper af funktionsnedsættelser, som eleverne kan have. Funktionsnedsættelserne er opdelt i kategorierne; kognitive vanskeligheder, bevægelsesvanskeligheder, hørevanskeligheder og synsvanskeligheder.

I resten af bogen er alle forslag til aktiviteter ledsaget af en ekstra vejledning rettet mod én eller flere af de nævnte kategorier af funktionsnedsættelser. Bogen er desuden opbygget på en måde, så man direkte kan slå op og finde inspiration til undervisningen i forhold til netop det klassetrin, man har brug for. Forslagene til de tilpassede aktiviteter er nemlig opdelt i seks aldersgrupper, så de matcher de klassetrin i grundskolen, hvor aktiviteterne almindeligvis indgår i idrætsundervisningen.

Et godt inspirationsværktøj
Efter at have læst bogen er jeg ikke i tvivl om, at der er tale om et godt og gennemarbejdet inspirationsværktøj, som alle idrætsundervisere i grundskolen vil kunne hente idéer og ny viden i.

Bogen har det klare fokus, at idrætsundervisningen vigtigste mål er, at være inkluderende og fællesskabende. Den giver samtidigt nogle konkrete og velillustrerede forslag til, hvordan man tilpasser kendte aktiviteter, så det bliver muligt at nå disse mål.

Det skal ikke være nogen hemmelighed – bogen er allerede venligst udlånt til min søns idrætslærer.

Bogen ”Alle til idræt” kan købes på Handicapidrættens Videnscenters webside

Læs også mere om LFBS’ projekt: Alle i bevægelse

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.