Pixi-bog om inklusion i folkeskolen

Ny folder fra synskonsulenterne oversætter Socialstyrelsens anbefalinger til tværfagligt samarbejde om synshandicappede børn.

Af Claus Sørensen, LFBS, bragt i Øjensynligt nr. 3, 2019

Alle synskonsulenter i Danmark har for nylig sammen udarbejdet en folder, der giver både fagpersonale og forældre overblik over Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse på synsområdet i forhold til folkeskolen.

Folderen præsenterer de vigtigste anbefalinger til, hvilke faglige kompetencer det er relevant at inddrage på forskellige tidspunkter i et rehabiliteringsforløb, og den kan også bruges af forældre til dialog med lærere og pædagoger i skolen.

”Mange steder er lærerne pressede og ressourcerne knappe, så det kan være svært at finde tid til samarbejde med synskonsulenten. Det sker, at man vurderer, at elevens udfordringer ikke skyldes synet, fordi man mangler viden. Jeg vil opfordre forældre til at bede om at få synskonsulenten med til statusmøder, for en god og positiv dialog mellem skole, hjem, PPR og synskonsulent giver et rigtig godt udgangspunkt,” siger synskonsulent Phillipa Steen fra CSH i Aarhus, som er en af forfatterne.

Otte udvalgte anbefalinger

 1. En god indsats kræver et løbende, fagprofessionelt samarbejde mellem skolens ledelse, elevens klasseteam, synskonsulenten, PPR og forældre.
 2. Skolelederen er ansvarlig for elevens trivsel, kommunikative udvikling, læring, inklusion og rekvirering af hjælpemidler, og er den overordnede koordinator af indsatsen. Lærerteamet udpeger sin egen daglige koordinator med ansvar for hjælpemidler, synsfaglige mål og kontakt til synskonsulenten.
 3. Skolen skal sikre, at pædagoger og lærere får grundlæggende synsfaglig viden og opdateres med relevant viden i forhold til barnets
  udvikling.
 4. Skolen skal sikre, at eleven kan deltage i alle fag både i den daglige undervisning og til prøver. Synskonsulenten kan rådgive om tilgængelige undervisningsmaterialer og deltagelse i diagnosticerende prøver, nationale tests og folkeskolens prøver på særlige vilkår.
 5. Skolen skal sørge for, at de enkelte indsatser evalueres – helst med både elev, forældre og fagprofessionelle. Det er afgørende for effekten
  af indsatserne, at familien inddrages i valg af indsatser, planlægning og udførelse.
 6. På regelmæssige statusmøder evalueres indsatsen og kommende synsfaglige mål fastlægges. Synkonsulenten bidrager med synsfaglig viden. PPR kan vejlede om generelle pædagogiske forhold.
 7. Hjælpemidler bør introduceres så tidligt som muligt og er mest effektive, hvis de integreres i alle barnets aktiviteter.
 8. Psykosociale konsekvenser af en synsnedsættelse påvirker effekten af rehabilitering og undervisning. Den psykologiske indsats kan støtte eleven med problematikker om personlig udvikling, svære overgange eller oplevelser af social eksklusion.

Find folderen og anden viden om forløbsbeskrivelsen på www.lfbs.dk/raadgivning.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.