LFBS ønskeseddel 2016

Af Claus Sørensen, formand LFBS, bragt i Øjensynligt nr. 1, 2015

I forbindelse med evalueringen af kommunalreformen fra 2007 havde Landsforeningen af forældre til blinde og svagsynede, LFBS, en lang ønskeseddel til forbedringer, som desværre ikke blev imødekommet.

VISO, som er en del af Socialstyrelsen, har overtaget ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, som i dag hører under de landsdelsdækkende undervisningstilbud. På synsområdet betyder dette at VISO skal indgå aftaler med Synscenter Refsnæs og IBOS om deres landsdækkende opgaver, der er objektivt finansieret med ca. 40 mio. kroner årligt. LFBS har længe efterspurgt en række landsdækkende aktiviteter, der ud fra et helhedsorienteret livssyn er målrettet børn og unge med synshandicap og deres familier.

LFBS har fremsendt en ønskeseddel til VISO med følgende punkter:

Et dynamisk og aktivt Synsregister
LFBS foreslår, at Synsregisterets rolle ændres, så det ikke blot er et passivt lægefagligt register, der kan bruges til synskompenserende ydelser og forskning. Den unikke registrering af synshandicappede børn og unge i Danmark bør bruges dynamisk og aktivt med udgangspunkt i situationsbestemt rådgivning, der involverer uddannelse, arbejde og andre socioøkonomiske faktorer, samt resultatevaluering af målgruppen der aldersmæssigt også bør udvides til 18 år+.

LFBS foreslår, at der udarbejdes en årlig statusrapport.

Transparent og evidensbaseret viden om metoder, der virker
Dokumenteret og systematisk viden om den kompenserende indsats overfor synshandicappede børn og unge er i stor udstrækning ikke tilgængelig.

LFBS foreslår, at der opbygges en situationsbestemt relations database der indeholder informationer og viden om synshandicappede børn og unge, der er åben og tilgængelig.

Familiekurser og selvhjælpsgrupper
LFBS foreslår, at forældre til synshandicappede børn skal undervises bedre og mere systematisk.

Samfundet har udviklet sig således at forældre ofte havner i rollen som den frivillige koordinerende sagsbehandler. Dette skal der tages højde for så forældrene tilføres yderligere kompetencer på dette område gennem deltagelse i forældrekurser og etablering af selvhjælpsgrupper. Familierne til synshandicappede børn og unge skal blive bedre til at mestre deres egne situation gennem forældrekurser og selvhjælpsgrupper.

Social inklusion
Familien har en særlig rolle omkring social inklusion i forbindelse med fritidsaktiviteter, der kan styrke barnets mentalt og fysisk. Det er i denne sammenhæng vigtigt at barnet holdes i bevægelse, dyrker motion og også gerne bliver aktiv idrætsudøver.

LFBS foreslår, at der udarbejdes en national handleplan og afsættes midler til implementering.

Start på livet – overgange, handleplaner og tjeklister
Det synshandicappedes barns skolestart, start på arbejdsmarkedet skal være velforberedt i god tid. Ikke kun barnet skal udredes, men også det tilbud man forventer at anvende. Det er ikke kun en analyse af barnet, der er afgørende. Det må også vurderes om omgivelserne er klar til et at inkludere det synshandicappet ”barn”!

LFBS foreslår at der udvikles og implementeres en livslang handleplan omkring det synshandicappede barn og familien, der løbende bliver opdateret.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.