FGU: Nyt tilbud til unge

En ny ungdomsuddannelse starter til august og retter sig mod unge under 25 år, der hverken kan eller har lyst til gymnasiet eller en erhvervsuddannelse.

Af Claus Sørensen, LFBS, bragt i Øjensynligt nr. 2, 2019

Mere end halvdelen af alle synshandicappede børn og unge har andre udfordringer end nedsat syn, som kan betyde, at de bliver skoletrætte, ikke inkluderes i folkeskolen og senere måske ikke kan komme ind på en ordinær ungdomsuddannelse.

Nu får de et alternativ til gymnasiet og erhvervsskolerne på den nye forbedrende grunduddannelse, kaldet FGU. Den begynder 1. august 2019. Kontakt LFBS, hvis du har spørgsmål til dit samarbejde med kommunen om FGU.

Samlet ungeindsats
Ambitionen er, at alle unge under 25 år i Danmark kommer godt i gang med voksenlivet. Som noget nyt er kommunerne derfor forpligtet til at koordinere en samlet ungeindsats, som gør dem klar til at gennemføre enten en ungdomsuddannelse eller komme i job.

Den kommunale ungeindsats skal arbejde tæt sammen med de nye FGU-institutioner, der er oprettet over hele landet. Samarbejdet skal tage udgangspunkt i den unges uddannelsesplan, som alle har ret til, hvis de er under 25 år og hverken er i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse.

SPS og tre uddannelsesspor
Målet med en FGU er at styrke de unges kompetencer og motivation for en ungdomsuddannelse eller et job, og udvikle og styrke deres faglige, personlige og sociale kompetencer.

På FGU er praksis, produktion og praktik centrale omdrejningspunkter for undervisningen. Nogle vil begynde med et afsøgningsforløb, mens andre går direkte i gang med et af de tre uddannelsesspor som er: almen grunduddannelse (agu); produktionsgrunduddannelse (pgu) eller erhvervsgrunduddannelse (egu). Alle FGU-forløb indledes med, at den unge får vurderet sit faglige niveau i dansk og matematik.

Der er mulighed for at få SPS, specialpædagogisk støtte, hvis den unge har særlige behov som ordblindhed, psykiske eller fysiske vanskeligheder, udviklingsforstyrrelser og syns- og hørenedsættelse. FGU-forløbene tilbyder også specialundervisning for at udvikle den unges læse- og skrivefærdigheder og må bruge alternative deltagelses- og evalueringsformer.

Erfaringer fra virksomheder
For nogle unge vokser motivationen for at udvikle sig og lære nyt ud af at få konkrete erfaringer fra praktik eller erhvervstræning i en virksomhed.
Det kan hjælpe den unge til at forestille sig, hvad det vil sige at arbejde med et bestemt fag og have sin dagligdag på en arbejdsplads.

Det er den kommunale ungeindsats, som skal åbne døren til virksomhedspraktikker, hvor den unge får løn imens. Erhvervstræning er derimod kortere forløb med op til to uger ad gangen i en virksomhed og højst fire uger pr halve år.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.