Udbud: VISOs ydelser på KaS-området

Et årligt budget på i alt 47.185.000 kr. er i udbud i forbindelse med VISOs ydelser på KaS-området for hhv. børn og unge samt unge og voksne med synshandicaps. Det er her især de ydelser, som Synscenter Refsnæs og IBOS leverer, resultatet af udbuddet får betydning for.

Fristen for at give tilbud er fredag d. 17. juni 2022 kl. 12 og kontraktperioden løber fra 1. januar 2023 til 31. december 2024 med mulighed for forlængelse yderligere tre gange á to år.

Læs mere om udbuddet på Socialstyrelsens webside>>

LFBS gav i april høringssvar forud for udbuddet, hvor det primære forslag var at udskyde udbuddet indtil der forelå en konklusion på den store evaluering af det specialiserede sociale område.

Der var i høringsvaret også forslag om et mere evidensbaseret grundlag for budgettering, så man tog udgangspunkt i mindst fem års normal drift og ikke tog udgangspunkt i de sidste par år, som har været kraftigt påvirket af blandt andet COVID-19. Vi foreslog desuden, at man fastholdt de tidligere kontraktperioder på fire år i stedet for at halvere perioderne til to år, da der relativt anvendes for mange ressourcer med tilbudsgivning ud af den forkortede kontraktperiode.

Efter grundig gennemgang af det endelige udbudsmateriale må vi imidlertid konstatere, at de primære ændringer i forhold til høringsmaterialet omhandler omprioritering af budgettet på børne- og ungeområdet. Her er budgettet til området ‘Rådgivning og Udredning’ steget fra 5.735.000 kr. til 8.635.000 kr. (50,6 % stigning), mens materialeproduktionen er blevet beskåret kraftigt fra 7.300.000 kr. til 4.500.000 kr. (38,4 % fald i forhold til høringsmaterialet).

Det samlede budget for børne- og ungeområdet er uændret i forhold til høringsmaterialet – 19.335.000 kr.

Opprioriteringen for ‘Rådgivning og Udredning’ hænger fint sammen med en stigning i brugen af disse ydelser på 140,7 % fra 2020 til 2021. Antallet af telefoniske specialrådgivninger er imidlertid ligeledes steget med 85,7 %; dog uden at der i det endelige materiale er budgetteret med yderligere midler til dette område.

Ved at tage et kig på antallet af antallet af nye titler i materialeudvalget, har der været en stigning fra 617 stk. (2020) til 789 stk. (2021); i alt en stigning på 27,9 % i nye titler, som må være resultat af materialeproduktionen til børn og unge. Der har i samme periode været et svagt fald i antallet af udleverede materialer fra 2.747 stk. (2020) og 2.716 stk. (2021). Dette begrænsede fald på 1,1 % vil imidlertid skulle bære et fald i det dedikerede budget til ‘Materialeproduktion’ på 38,4 %.

Samlet set er budgettet for børne- og ungeområdet steget med 5,2% i forhold til udbuddet i 2017. Når der tages højde for de inflationsrater, som Danmark i øjeblikket er ramt af, kan det imidlertid godt frygtes, at budgettet reelt at giver et lavere aktivitetsniveau end tidligere.

Thomas Sonne Jensen
Thomas Sonne Jensen
Thomas er formand for LFBS og far til Gustav på 13 år, som er født med Grøn Stær og Aniridi, hvorfor han har et nedsat syn under blindegrænsen. Thomas er medlem af Handicaprådet i Middelfart Kommune og arbejder desuden som selvstændig inden for IT og Marketing Automation.