Sådan arbejder CVK med børn og unge

Læs fire synskonsulenters beskrivelse af, hvordan de vejleder og hjælper forældre, fagpersoner, børn og unge med synsvanskeligheder og evt. særlige behov.

CKV, Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi i Odense er drevet af Region Syddanmark og finansieret af ti fynske kommuner. Vi har kontakt med ca. 250 børn og unge, som er nok til, at vi kan specialisere os efter alder og funktionsevne. Vi er fire synskonsulenter, har specialoptikere, IT-konsulenter og punktundervisere som kolleger og samarbejder tæt med øjenlæger og optikere.

Vi oplever, at vores vejledning i høj grad lykkes, netop fordi vi hver især dækker forskellige områder fra barnets første år til ungdommen, og fordi vi har stort fokus på overgangene. Vi videregiver vigtig information til ’den næste’ synskonsulent, så intet går tabt, og både børn, unge og forældre er trygge og oplever sammenhæng.

Trine Berg Adelgaard, småbørnskonsulent
Jeg møder børn og familier første gang derhjemme, og deres situation er altid forskellige, men besøget er ofte præget af, at situationen er svær. Sorgprocesser fylder typisk hos forældrene, der skal erkende, at deres barn har en alvorlig synsnedsættelse. Et barns første seks leveår byder på en rivende udvikling og mange overvejelser. Udvikler vores barn sig optimalt? Kan barnet følge med i alt det, seende børn lærer ved at kigge på og imitere omgivelserne? Hvilke dagtilbud og senere skole er relevante?

Ved førstegangsbesøget lader jeg altid forældre fortælle om deres oplevelser med barnet, og jeg spørger og pejler mig ind på, hvad det vigtigste er lige nu. Jeg skal først og fremmest undersøge, hvilken synsnedsættelse barnet har, og hvad den betyder. Til det bruger jeg min synskuffert med forskellige materialer og standardiseret testmateriale, og jeg observerer barn og forældre sammen for at se, hvordan barnet kommunikerer og søger kontakt. Så kan jeg guide til den vigtige og gode tilknytning, kontakt og samspil.

Leg og indretning af legemiljøer er også temaer, så barnet får gode betingelser for at undersøge verden selvstændigt. Vi bruger også meget tid på at tale om, hvad der skal til for at finde et godt dagtilbud. Familiernes behov ændrer sig i takt med barnets udvikling, så det er i fokus ved mine besøg frem mod skolestart.

Per Mortensen, skolekonsulent
Mit første møde med et nyt skolebarn er et fællesbesøg med småbørnskonsulenten i familiens hjem eller den kommende skole. Jeg rådgiver og vejleder både forældre og lærere, som ofte ser skolestart som en udfordring. Familien gør sig tanker om det faglige og sociale, mens skolepædagoger og lærere typisk er i tvivl om, hvordan de inkluderer et barn med synsnedsættelse.

Vi har i flere år arrangeret todages kurser for lærere og pædagoger med fokus på bl.a. belysning og placering i klassen, så barnet kan se bøger, pc eller tavlen, og hvordan man tilrettelægger et miljø og en undervisning, så barnet kan deltage fagligt og socialt. Hjælpemidler som f.eks. forstørrelsesprogrammer, oplæsningsprogrammer og andet IT-udstyr fylder mere og mere, fordi mange skoler er helt digitale og arbejder næsten udelukkende på nettet. Der kan være brug for allerede fra skolestart at indtænke, at elever med synsnedsættelse kan få ekstra tid og særlige materialer til afgangsprøven.

Jeg laver også mestringsaktiviteter for børn, så de kan skabe sociale netværk med andre med tilsvarende udfordringer. Det kan være på koloni til Torø for svagsynede i 0. – 4. klasse, hvor børnene er med til at lave mad, holde styr på egne ting og have udfordrende udeaktiviteter eller på en uges skitur til Norge. Mange unge fortæller senere, at deres erfaringer med at være væk hjemmefra med andre svagsynede hjalp dem igennem en ungdomsuddannelse.

Claus Anker, ungekonsulent
Jeg overtager blinde og svagsynede, når de forlader grundskolen. De fleste begynder på en ungdomsuddannelse og har ofte brug for synsfaglig hjælp til at lære uddannelsesstedet at kende på forhånd, få de rigtige synskompenserende hjælpemidler og mødes med undervisere og SPS-vejledere, så de er så studieklar som muligt og rustet til den nye tilværelse.

Vi ved, at overgangen fra grundskole til ungdoms-uddannelse kan være udfordrende. Den unge og jeg taler typisk om, at det er vigtigt at være deltagende i både den faglige undervisning og sociale arrangementer. Jeg tydeliggør, at den unge nu får et større ansvar for selv at klare sig både i undervisningen og blandt klassekammerater.

Uanset om den unge er i uddannelse eller ej, arbejder jeg også på at styrke deres bevidsthed om egne kompetencer praktisk, fagligt og socialt og opdage deres små succeser i dagligdagen. Det er med til at styrke selvværd og tillid til egne evner. Et andet mål er at guide den unge bedst muligt videre, for uddannelse får først for alvor værdi, når man får fodfæste på arbejdsmarkedet.

Helle Sohn, specialkonsulent for skolebørn og unge med særlige behov
Hvert forår tilrettelægger jeg skolestart. Jeg mødes med småbørnskonsulenten, deltager i hjemmebesøg, besøger barnets nuværende institution og kommende skole. Jeg forbereder lærere, pædagoger og medhjælpere på, hvad de skal være opmærksom på ved barnet, og forældre tilbydes vejledning efter behov. Jeg har altid fokus på det hele barn og trivsel på alle områder.

Ved mit første besøg i skolen observerer jeg barnet i undervisningen og lægger mærke til, hvordan barnet bruger sit syn, så vi kan skabe optimale muligheder fagligt og socialt. Derefter bliver indsatsen mere specifik. Jeg laver en synsudredning med udgangspunkt i journaler fra øjenlæger og undersøger, hvordan barnet bruger sit syn i forhold til øjenlægens målinger. Jeg anbefaler altid, at en lærer eller pædagog deltager i synsudredningen, så vi får et fælles udgangspunkt. Har barnet svært ved at bruge briller, finder vi sammen en strategi for, hvor og hvornår barnet meningsfuldt kan øve sig i det.

I den sidste del af mit besøg i skolen vejleder jeg barnets fagpersoner og kombinerer mine og deres observationer af barnet med øjenlægens målinger og min synsudredning. Derefter har vi løbende dialog om undervisningsmaterialer, synet og hjernen samt alternative kommunikationsmuligheder. Jeg deltager også ofte i et teammøde, så alle elevens lærere får samme indsigt og forståelse for barnets syn og indsatser.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.