Afgangsprøver: på særlige vilkår og fritagelser

Af Kirsten Bøgh, synskonsulent Hovedstaden og Torben Tikjøb, synskonsulent Aarhus, bragt i Øjensynligt nr. 1, 2017

“Skolelederen skal tilbyde en særlig tilrettelæggelse af folkeskolens prøver til elever, der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder. Formålet med at tilbyde nogle elever prøve på særlige vilkår er at sidestille disse elever med andre elever i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med et tilbud om særlig tilrettelæggelse af en prøve ikke sker en ændring af prøvens faglige niveau.”

Citat: http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Tilrettelaeggelse/Proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser

Denne artikel er en gennemgang af Undervisningsministeriets regler og anbefalinger ift. særlig tilrettelæggelse af Folkeskolens afgangsprøver for blinde og svagsynede elever i 9. og 10. klasse (hhv. FP9 og FP10). Vi vil dertil knytte de kommentarer, vi som synskonsulenter, finder væsentlige på baggrund af vores praksiserfaring med emnet.

Det lovmæssige grundlæg for særlig tilrettelæggelse findes i bekendtgørelse nr. 1132 af 25. august 2016 om folkeskolens prøver:

§ 29. Særlige prøvevilkår efter § 28 kan omfatte en særlig tilrettelagt prøve for elever, der på grund af deres psykiske eller fysiske funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder har et særligt behov herfor. Den særlige tilrettelæggelse kan omfatte følgende:

  1. Prøvens form og rammer.
  2. Brug af hjælpemidler.
  3. Tildeling af ekstra tid.
  4. Fravigelse af krav om, at en prøve aflægges som en gruppeprøve.
  5. Ændring af opgaven.

Stk. 2. Det er en forudsætning for særlig tilrettelæggelse af en prøve, at formålet med prøven fastholdes. Prøverne skal tilrettelægges på samme vilkår, som har været gældende for elevens forudgå- ende undervisning, så prøven afspejler elevens måde at arbejde på.

Stk. 3. En afgørelse om aflæggelse af prøve på særlige vilkår skal være truffet inden den 1. december forud for prøveterminen maj-juni og inden den 1. oktober forud for prøveterminen december-januar.

Undervisningsministeriets vejledning gennemgår regler for ændring af form, rammer og tid samt brug af hjælpemidler – det væsentlig er i første omgang, at ”prøven skal afspejle elevens måde at arbejde på”. Det betyder, at de hjælpemidler osv., som den blinde eller svagsynede elev skal bruge til afgangsprøven, også skal bruges i den daglige undervisning. Vi anbefaler derfor, at elev, skole og forældre fra begyndelsen af udskolingen (omkring 7. klasse) – i dialog med synskonsulenten – afklarer hvilke hjælpemidler, der er nødvendige for at kompensere for synsnedsættelsen.

Det er skolens leder, der træffer afgørelsen om eleven skal aflægge prøve på særlige vilkår på baggrund af en vurdering fra Pædagogisk/ Psykologis Rådgivning (PPR) og andre sagkyndige og efter samråd med eleven og dennes forældre. Når det drejer sig om blinde og svagsynede elever, vil disse andre sagkyndige oplagt være elevens synskonsulent.

”Skolens leder skal ligeledes være opmærksom på, at den særlige tilrettelæggelse ikke må ændre prøvens faglige mål eller niveau. De særlige prøvevilkår må således ikke ændre på det, prøven afprøver eleven i.”

Citat: PRØVE PÅ SÆRLIGE VILKÅR FRITAGELSE, Oktober 2016

Særlig tilrettelæggelse af prøvemateriale for blinde
De opgaver der måtte forekomme i prøvesættene som ikke giver mening for blinde (f.eks. aflæsningsopgaver og billedmateriale) vil forlods blive tilrettelagt, så opgaverne er mulige at løse. Det kan f.eks. være beregningsopgaver i stedet.

Særlig tilrettelæggelse af prøve
Prøvens mål og sværhedsgrad må ikke ændres ved den særlige tilrettelæggelse. De dele af prøven, der ikke giver mening for fx en blind elev (det kan være en aflæsningsopgave eller billedmateriale) bør derfor erstattes af andet, som opfylder samme mål og har samme sværhedsgrad. Fx kan en aflæsningsopgave i et koordinatsystem udskiftes med en beregningsopgave og en billedanalyse kan erstattes af en lydoptagelse, radiomontage eller podcast.

Bedømmelse
Eleven skal bedømmes efter de vurderingskriterier, der er fastsat for prøven. Der må i bedømmelsen altså ikke tages højde for elevens funktionsnedsættelse, brug af hjælpemidler og evt. praktisk medhjælp samt særlig tilrettelæggelse af prøvematerialet. Ved de skriftlige prøver må censoren ikke informeres om, at prøven er aflagt på særlige vilkår.

Til de mundtlige prøver anbefales det, at lærer og censor i god tid inden prøvens afholdelse taler om elevens særlige behov, så synsnedsættelsen ikke får betydning for bedømmelsen af elevens præstation til prøven.

Fritagelse for aflæggelsen af en obligatorisk prøve
Vi oplever ofte, at skoler ønsker at fritage synshandicappede elever fra især prøven i idræt. Det er dog ikke fra Undervisningsministeriet tænkt, at et isoleret synshandicap er tilstrækkelig grund til at fritage eleven fra prøver. Ministeriet nævner følgende tre typer elever, der kan fritages:

  • Elever med multiple funktionsnedsættelser uden verbalt sprog
  • Elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder
  • Elever der lige er ankommet til Danmark, og som ikke taler eller forstår dansk i et omfang, så deltagelse giver mening

Blinde og svagsynede elever kan altså som udgangspunkt ikke fritages fra prøveaflæggelse i nogle fag.

Undervisningsministeriets vejledning
De følgende afsnit er fra Undervisningsministeriets vejledning ”PRØVE PÅ SÆRLIGE VILKÅR FRITAGELSE, Oktober 2016.” Vi har valgt de afsnit, der vedrører blinde og svagsynede elever, men vi anbefaler, at hele vejledningen læses.

Skriftlige prøver Forlænget prøve- og/ eller forberedelsestid
Ministeriets oversigt er vejledende, og tidsangivelserne i skemaet skal opfattes som vejledende maksimaltid. Det er vigtigt, at der ved beslutning om tildeling af ekstra tid tages et særligt hensyn til prøvens varighed, samt at eleven ikke er til prøve i længere tid, end hvad der skønnes hensigtsmæssigt for elevens koncentrationsevne, præstation og velbefindende. (Oversigten findes i vejledningen på side 11).

Pause
Der kan gives tilladelse til, at der indlægges pauser i en skriftlig prøve. Der er ikke fastsat nogen tidsbegrænsning, men den enkelte prøve må ikke vare over to dage. Der skal være opsyn med eleven i pausen, også hvis der er tale om pause mellem to delprøver fx mellem læsning og retskrivning. Pause og forlænget prøve- og forberedelsestid kan sagtens kombineres.

Prøvesæt i andre formater
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fremstiller særlige opgavesæt til de skriftlige prøver i 9. og 10. klasse. Skolen skal foretage en materialebestilling til de elever, som skal have særligt fremstillet materiale.

Materialebestilling foregår elektronisk på samme måde, som skolen tilmelder andre elever til folkeskolens prøver. Vær dog opmærksom på fristen for bestilling af materialer. I det følgende er der redegjort for, hvilke særlige opgavesæt, der bliver fremstillet.

Pdf-filer
I de opgavesæt, hvor der er udarbejdet et svarhæfte til prøven, er filerne udarbejdet, så eleverne kan skrive deres besvarelse i pdf-filen. Alle pdffiler er OCR-behandlet, således at elever kan benytte deres oplæsningsprogrammer til at få læst opgavesættet op med.

Punktskrift
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fremstiller opgavesæt med punktskrift i følgende fag: (se listen på side 13 i vejledningen).

Opgavesæt i andre farver
Skolens administration må selv fremstille opgaver i en anden farve, som eleven er vant til at arbejde med i den daglige undervisning. Elevens prøve starter på det tidspunkt, eleven får udleveret det særligt fremstillede opgavesæt.

Stortryk
Skolens administration må selv fremstille opgaver i den størrelse, som eleven er vant til at arbejde med i den daglige undervisning. Elevens prøve starter på det tidspunkt, eleven får udleveret det forstørrede opgavesæt.

Det er vigtigt, at eleven får udleveret det originale opgavesæt. Hvis der indgår øvelser til opmålinger i opgaverne, udføres disse på originalopgaven.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan være skolerne behjælpelig med at forstørre skriftlige opgavesæt. Bestilling af forstørret prøvemateriale skal gå via den regionale synskonsulent.

Skolen skal kontakte elevens synskonsulent for at drøfte, hvilken forstørrelsen eleven har behov for.

Blinde elever
Der kan gives tilladelse til, at blinde elever anvender talende lommeregner. Dette gælder også ved prøven i matematik uden hjælpemidler.

(OBS! Der kan altså gives tilladelse til, at blinde elever må bruge lommeregner til matematikprøven uden hjælpemidler! Det skyldes, at blinde elever ikke har samme mulighed for hurtigt at lave udregninger og mellemregninger på papir, som seende elever har).

Oplæsning
Der kan gives tilladelse til, at eleven anvender digitale oplæsningsprogrammer. Eleven skal være fortrolig med programmets funktionalitet og anvende programmet i den daglige undervisning. Der kan ikke gives tilladelse til, at fx faglærer og/eller praktisk medhjælp læser opgavesæt for eleven.

Praktisk medhjælp
Hvis eleven på grund af sin funktionsnedsættelse er forhindret i at udføre praktiske opgaver, fx bogopslag og/ eller flytte på papir, kan der gives tilladelse til at anvende praktisk medhjælp.

Der kan gives tilladelse til, at et opgavesæt deles op i flere dele, hvis det kan være med til, at eleven bevarer overblikket over den enkelte opgave.

Blinde elever
Hvis en blind elev foretager indskrivning på standardtastatur, kan den praktiske medhjælp efter ønske fra eleven oplæse de sidst skrevne ord, således at eleven kan følge med i, hvor langt han eller hun er kommet. Medhjælpen kan endvidere efter elevens ønske læse den samlede besvarelse højt for eleven med henblik på rettelse af eventuelle fejl.

Den praktiske medhjælp må ikke være tilsynsførende. De almindelige regler for tilsyn med folkeskolens prøver finder tilsvarende anvendelse.

Taktile hjælpemidler
Taktile materialer er følbare, så blinde og svagsynede kan orientere sig og få informationer via følesansen i fingrene. Der kan gives tilladelse til, at eleven benytter de taktile hjælpemidler, som anvendes i den daglige undervisning.

Mundtlige prøver
Forlænget prøvetid i mundtlige prøver Af hensyn til eleven bør den samlede varighed af en prøve ikke overstige den tid, der er fastsat til en prøve i prøvebekendtgørelsen, med mere end 50 %.

Skolens leder kan tillade, at en elev får tildelt både forlænget forberedelsestid samt eksaminationstid. (Skema over vejledende tidsforlængelse findes på side 18 i vejledningen).

Ved prøver, der tilrettelægges som gruppeprøver, kan skolen tilrettelægge prøven således, at færre elever end det antal der fremgår af prø- vebekendtgørelsen, aflægger prøve samtidig. Prøven kan også tilrettelægges som en individuel prøve.

Ved prøver, der tilrettelægges som gruppeprøver, og hvor prøvetiden er afhængig af, hvor mange elever der aflægger prøve samtidig, kan skolen forlænge prøvetiden med max 50 % af den samlede prøvetid under hensyntagen til gruppens øvrige elever.

Skanning/indtaling
Der kan gives tilladelse til, at teksten i forberedelsestiden skannes til tekstformat eller indtales. Eleven bør i overværelse af skolens leder eller dennes stedfortræder trække sin opgave – uden at eleven gøres bekendt med denne – i så god tid, at teksten kan skannes eller indtales, inden forberedelsen til den mundtlige prøve finder sted.

Oplæsning
Der kan give tilladelse til, at eleven anvender digitale oplæsningsprogrammer. Eleven skal være fortrolig med programmets funktionalitet og anvende programmet i den daglige undervisning.

Ved prøven i mundtlig dansk, hvor eleven skal udvælge et tekststykke til oplæsning, kan elever med læsevanskeligheder vælge at benytte et oplæsningsprogram, eller vælge at undlade oplæsning. Ved begge muligheder vil oplæsningen ikke indgå i den samlede bedømmelse af prøven.

Praktisk medhjælp
… Der kan også gives tilladelse til, at den praktiske medhjælp fungerer som elevens ”forlængede arm” ved opstilling af redskaber eller lignende. Andre former for hjælpemidler bør dog overvejes forud for valg af denne løsning…

Taktile hjælpemidler
Der kan gives tilladelse, at eleven benytter de taktile hjælpemidler, som eleven anvender i den daglige undervisning.

Afslutning
Folkeskolens prøver har fået større betydning, efter der kom karakterkrav til optagelse på ungdomsuddannelserne. Det kræver 02 i gennemsnit i dansk og matematik for, at man kan begynde på en erhvervsuddannelse og fra 2019, kræver det et gennemsnit på 5, for at komme ind på en gymnasial uddannelse (4 for toårig HF).

Det er derfor af stor betydning for blinde og svagsynede elever, at prøverne forberedes i rigtig god tid – gerne allerede fra 7. klasse. Eleven skal til prøverne være rutineret i at bruge sine hjælpemidler, så prøverne viser elevens faglige standpunkt – ikke dennes evne til at bruge hjælpemidlerne.

Vi anbefaler derfor, at I tager jeres synskonsulent med på råd i processen op til prøverne, så de relevante muligheder for kompensation er afprøvet og kørt i stilling i god tid før prøverne, så eleven er rutineret i at bruge sine hjælpemidler til den tid.

Hele vejledningen kan findes her: http://www.uvm.dk/folkeskolen/folkeskolens-proever/tilrettelaeggelse/proeve-paa-saerlige-vilkaar-og-fritagelser

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.