Ældre indlæg

Blinde parkeres på bistand

Artiklel fra Altinget.dk
HANDICAP: To ud af tre blinde eller stærkt svagsynede personer mellem 18 og 40 år er enten på førtidspension eller kontanthjælp. Kommuner mangler kompetencer, lyder det fra Dansk Blindesamfund. EL og DF vil have svar fra ministeren.
Stærkt svagsynede eller blinde personer bliver i høj grad isoleret uden for arbejdsmarkedet på enten kontanthjælp eller førtidspension.
Således modtager 67 procent af Dansk Blindesamfunds 733 medlemmer mellem 18 og 40 år enten førtidspension eller kontanthjælp, mens blot 43 procent i gruppen har en eller anden form for erhvervsindkomst.
Det viser et udtræk, som Danmarks Statistik har lavet for Dansk Blindesamfund. Læs hele artiklen.

 

LFBS brev om kommunalreformen 2007

Flere og flere unge synshandicappede ernærer sig af kontanthjælp eller førtidspension og bliver ikke inkluderet i samfundet. Strukturreformen i 2007 og den økonomiske krise har forstærket denne udvikling, idet det kommunale system ikke har kompetencen til at løfte opgaven. På denne baggrund støtter LFBS, Dansk Blindesamfunds forslag til en national enhedsorganisation i henhold til rapporten “specialisering af det synsfaglige område – udfordringer og løsninger”, idet vi forventer at Det Nationale Ressourcecenter for Blinde og Svagsynede står til rådighed for alle. Læs hele brevet Læs hele brevet til Social- og lntegrationsminister Karen Hækkerup og Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini.

Specialisering af det synsfaglige område – udfordringer og løsninger

Udarbejdet af Oxford Research for Dansk Blindesamfund

Der er gennem de seneste par år gennemført en række analyser af indsatsen omkring blinde og svagsynede borgere. En tværgående konklusion er, at der er behov for en revurdering af organiseringen af det synsfaglige område, idet det faglige og økonomiske grundlag for opretholdelse af specialviden er udfordret. Nærværende notat fremlægger en mulig reorganisering af området, som tilgodeser behovet for faglig og økonomisk bæredygtighed. Samtidig skabes forudsætningerne for opfyldelse af LEON-princippet samt ikke mindst grundlaget for metodeudvikling og evidensbaseret indsats. Læs hele notatet her.

Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap Knap  fem år efter strukturreformen er det relevant at se på, hvordan  delområder på det specialiserede område har udviklet sig. Det er kendt,  at nogle områder har oplevet en kraftig afspecialisering de seneste år  med store kon- sekvenser for borgerne til følge. Et område som  senhjerneskadeområdet har været under tydelig afspecialisering og  afvikling. Derfor er det relevant at undersøge, om samme tendenser gør  sig gældende for kommunikationsområdet. Kommunikationsområdet dækker  indsatsen til mennesker med tale-, høre- eller synshandicap. Læs hele  rapporten fra Danske Regioner.
Blinde børn – integration eller isolation?

Blinde børn har i de senere årtier været integreret i den almindelige skole. Men betyder det, at de bliver bedre forberedt til et integreret liv som voksne? Det er langt fra sikkert, viser denne undersøgelse af blinde børn. Læs SFI-rapporten. Blinde og stærkt svagsynede – Barrierer for samfundsdeltagelse Synshandicap  er noget meget specielt. Personen, der ikke kan se, har ikke  umiddelbart adgang til de samme informationer som andre og derfor ikke  umiddelbart midlerne til at være med på en hel del felter. Men hun eller  han vil alligevel gerne deltage i det samme liv som andre mennesker, og  det er også muligt. Det kræver imidlertid, at der gøres en indsats for  at kompensere for synshandicappet. Læs SFI-rapporten. Kortlægning af Synscenter Refsnæs offentliggjort

Ny rapport kortlægger udviklingen i elevgrundlaget og de specialpædagogiske kompetencer til børn og unge med synshandicap på Synscenter Refsnæs. Resultaterne vil indgå i den evaluering af kommunalreformen, som regeringen er ved at fastlægge rammerne for. Læs hele rapporten eller sammenfatningen.

 

Indsatsen for blinde og stærkt svagsynede

Satspuljepartierne besluttede med satspuljeaftalen for 2011 at nedsætte en tværministeriel arbejdsgruppe, der skulle analysere indsatsen for blinde og stærkt svagsynede. Baggrunden for analysen var SFI’s kortlægning af blinde og stærkt svagsynedes samfundsdeltagelse fra 2010. SFI’s rapport om voksne tegner et billede af, at blinde og stærkt svagsynedes samfundsdeltagelse er faldende, særligt i forhold til deltagelse på arbejdsmarkedet og faldende uddannelsesfrekvenser sammenlignet med mennesker uden handicap. Rapporten om børn viser bl.a., at blinde og stærkt svagsynede børn ikke inkluderes i det sociale liv med børn uden handicap. Læs hele rapporten og sammenfatningen.

LFBS
LFBS
Vores forenings formål er at give de bedst mulige undervisningsmæssige, sociale og medicinske forhold for blinde og svagsynede børn. Vi har fokus på de politiske tiltag, der har indflydelse på blinde og svagsynede børns hverdag og muligheder.